Allmänna villkor - fullständiga villkor

Allmänna villkor för Växa Sveriges internettjänst Min Sida
Växa Sverige Ekonomisk förening 2016-10-20

 • 1 Inledning
  • 1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor ”) gäller mellan Växa Sverige Ekonomisk förening, BOX 288, 751 05 Uppsala, org.nr 769621-2344, nedan kallat (”Växa Sverige”) och juridisk person eller enskild näringsidkare som Växa Sverige ger tillgång till tjänsten Min sida(”Kunden”).Tjänsten Min sida innehåller en mängd tjänster såsom Kokontroll, Härstamningskontroll och KAP som således regleras av dessa Allmänna villkor. Om Kunden beställer andra tjänster såsom rådgivning tillämpar Växa Sverige andra villkor för sådana tjänster.
  • 1.2 Senast genom att börja använda en Tjänst godkänner användaren för Kundens räkning dessa Allmänna Villkor. Användare bör därför läsa dessa Allmänna Villkor noggrant och säkerställa att dessa allmänna villkor accepterats av Kunden. Om Kunden inte accepterar de Allmänna Villkoren så kan användaren tyvärr inte använda en Tjänst. Om Kunden beställt Tjänst men av något skäl inte accepterar villkoren ska Kunden kontakta Växa Sverige så att Kunden inte faktureras för Tjänst Kunden inte utnyttjat och inte heller accepterar villkoren för. Vid frågor kontakta Växa Sverige.

2 Definitioner 2.1 Följande begrepp ska i Avtalet ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.
Avtalet
Dessa allmänna villkor, bekräftelse/ansökan eller, i tillämpliga fall ett särskilt avtalsdokument, samt Tjänstbeskrivning utgör tillsammans avtalet avseende Tjänst mellan Kunden och Växa Sverige.
Tjänst
De prestationer som Växa Sverige åtagit sig att tillhandahålla Kunden från tid till annan, typiskt genom beskrivning av aktiviteter, objekt, funktion eller resultat paketerade till en avgränsad lösning som av Växa Sverige erbjuds enligt tillämplig Tjänstebeskrivning.
Tjänstebeskrivning
Avser dokument som av Växa Sverige benämns ”Tjänstebeskrivning” och som Växa Sverige vid var tid tillhandahåller i användargränssnittet i anslutning till Tjänst.
Särskilda villkor
är de villkor som gäller särskilt för en Tjänst och som går att återfinna i Tjänstebeskrivningen för aktuell Tjänst.
Användarkonto
ett användarkonto med användarnamn och lösenord som (i) Kunden erhållit från Växa Sverige eller (ii) Kunden skapat för viss användare genom nyttjande av funktionalitet härför i Tjänst eller (iii) som Växa Sverige skapat för viss användare i anledning av avtal om det med Kunden.
Kunden
Så som definierat i punkt 1.1 ovan
Kunddata
Användardata, Besättningsdata och Kontaktuppgifter.
Användardata
avser användarnamn, lösenord, data i loggar hänförliga till visst Användarkonto och annan data hänförlig till visst Användarkonto och som inte är Kontaktuppgifter eller Besättningsdata.
Besättningsdata
Avser data hänförlig till djur eller djurbesättningar som kopplas till Kunden som varande Djurägare eller Djurhållare enligt vad som närmare följer av sådan koppling.
Kontaktuppgifter
Kundens firma, organisationsnummer, adress, namn på kontaktpersoner, e-postadress och liknande uppgifter som kan användas för att kommunicera med Kunden.
Djurägare
Den som är ägare till visst djur.
Djurhållare
(i) Registrerade djurhållare hos Jordbruksverket eller (ii), i andra fall, en fysisk eller juridisk person som håller djur såsom ägaren av djur eller den som på annan grund innehar eller förfogar över djur och som därför är ansvarig för att bestämmelserna i djurskyddslagen och liknande lagstiftning iakttas.
Ko-databasen
Så som definierat i punkt 8.4 nedan.

 • 3 Beställning
  • 3.1 Tjänst skall beställas på det sätt som Växa Sverige anvisar. Avtalet ska anses ingånget när Växa Sverige skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller, om så sker före sådan bekräftelse, börjat tillhandahålla den beställda Tjänsten till Kunden, det senare typiskt genom att Kunden tar Tjänst i bruk. Skriftligt avtal som ska undertecknas av behörig firmatecknare ska ingås om Växa Sverige begär det.

 • 4 Priser och betalning
  • 4.1 För Tjänst gäller det pris som vid var tid tillämpas av Växa Sverige vid ingående av avtalet om Tjänst med Kunden. För ändring av priser tillämpas vad som anges i punkt 5.1 nedan.
  • 4.2 Kunden faktureras månadsvis i efterskott om inte annat anges
  • 4.3 Debitering av Tjänst påbörjas vid tidpunkt som Parterna överenskommit i Avtalet eller annars när Kunden påbörjar nyttjande av Tjänst. Månadsavgift utgår alltid med full avgift för kalendermånad.
  • 4.4 Kunden skall betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan. Vid förskottsbetalning skall betalning ske senast den dag Växa Sverige anger.
  • 4.5 Betalar Kunden inte i rätt tid har Växa Sverige rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen.

 • 5 Ändring av Allmänna Villkor och Tjänst
  • 5.1 Växa Sverige kan komma att ändra eller göra tillägg till de Allmänna Villkoren då och då. Växa Sverige har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Tjänst. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast nittio (90) dagar innan ikraftträdandet. Sådant meddelande kan ske genom av Kunden i Tjänst angiven e-postadress eller meddelande i Tjänst. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har Kunden rätt att senast trettio (30) dagar efter sådant meddelande skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.
  • 5.2 Växa Sverige strävar alltid efter att förbättra Tjänst och informera Kunden om förändring av Tjänst Växa Sverige förbehåller sig dock rätten att ändra i Tjänst eller att upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av Tjänst utan att meddela Kunden särskilt dessförinnan. Till exempel kan Växa Sverige välja att sluta tillhandahålla en tjänst som våra kunder inte använder särskilt ofta.

 • 6 Användning av Tjänst
  • 6.1 Allmänt
   • 6.1.1 Innehåll och omfattning av viss tjänst framgår av tillämplig Tjänstebeskrivning. Tänk på att sådan tjänstebeskrivning kan innehålla särskilda villkor.
   • 6.1.2 Tjänst tillhandahålls endast näringsidkare i dess näringsverksamhet.
   • 6.1.3 Kund som tillhandahållit Besättningsdata eller andra Kunddata ska anmäla till Växa Sverige om Kunden i samband därmed eller därefter upptäcker felaktigheter i sådan data eller att data saknas. Växa Sverige åtar sig vid anmälan att vidta skäliga åtgärder för att identifiera orsak och omfattning av felaktigheter liksom, om möjligt, vara behjälplig med att rätta felaktigheter.

  • 6.2 Tillhandahållande
   • 6.2.1 Växa Sverige tillhandahåller Tjänst via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som Växa Sverige disponerar. Kunden måste för att kunna nyttja Tjänst ha tillgång till internet och den tekniska utrustning såsom webbläsare eller datorprogram som vid var tid anges av Växa Sverige. Kunden ansvarar för all utrustning och anslutning som kan behövas för att använda Tjänst, inklusive men inte begränsat till internetuppkoppling, mobiltelefon och annan utrustning. Kunden svarar för eventuella kostnader för egen utrustning och tillgång till internet.
  • 6.3 Tillgänglighet, fel och brister m.m.
   • 6.3.1 Växa Sverige kommer att vidta rimliga ansträngningar för att se till att Tjänst är tillgänglig för Kunden och dess användare. Tyvärr kan t.ex. tekniska komplikationer och underhåll resultera i tillfälliga avbrott eller andra problem. Växa Sverige har som ambition att informera kunder om planerade avbrott.
   • 6.3.2 Växa Sverige tillhandahåller support per e-post och telefon så som närmare anges i anslutning till Tjänst. Växa Sverige har som ambition att hjälpa enskilda kunder med deras användning av Tjänst men förbehåller sig rätten att avgöra omfattningen och innehållet i sådana aktiviteter.
  • 6.4 Användarkonto
   • 6.4.1 Kunden måste ha erhållit ett Användarkonto för att använda Tjänst.
   • 6.4.2 Kunden ansvarar för all aktivitet som sker genom dess Användarkonton och för allt material, såsom data och annat material som laddas upp till eller via Tjänst via Användarkonto till dess Kunden anmält till Växa Sverige att Användarkonto ska spärras eller att Avtalet med Kunden upphört.
  • 6.5 Om Kunden misstänker att någon annan använder Användarkonto måste Kunden omedelbart ändra lösenord och meddela Växa Sverige. Om Växa Sverige misstänker att ett Användarkonto används av obehörig så har Växa Sverige rätt att omedelbart stänga av användning av Tjänst med sådant Användarkonto.

  • 6.6 Uppförandekod Tjänst får användas endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet, Kunden åtar sig att INTE:
   1. Tjänst används i strid med Avtalet eller på något sätt som kan uppfattas som olämpligt,
   2. tillåta att Användarkonto används annat än för Kundens egen verksamhet,
   3. uppmuntra, medverka till eller på annat sätt främja olagligt eller oetiskt beteende,
   4. använda Tjänsten på något sätt som kan störa andra användares användning av Tjänst eller som kan försämra Tjänsts funktion,
   5. smitta Tjänst med virus, skadad eller korrupt data, filer eller kod,
   6. kringgå eller försöka kringgå någon teknisk begränsning, såsom säkerhetsåtgärd, hastighetsbegränsning eller annan funktion, vars syfte är att skydda Tjänst, dess användare eller tredjeman,
   7. tillhandahålla felaktig data, vilseledande data eller sprida något osant eller vilseledande påstående om en Tjänst eller ett problem Kunden har eller på annat sätt lämna information som Kunden bort veta eller tror är osann eller vilseledande,
   8. namnge, hänvisa till eller på annat sätt identifiera en viss person utan att först inhämtat samtycke från personen för sådan namngivning, hänvisning eller identifiering,
   9. använda Tjänst på något sätt som kränker Växa Sverige eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,
   10. använda Tjänst i strid med svensk lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut.
   11. Kunden och dess användare åtar sig att efterleva denna uppförandekod vid all användning av Tjänst.

  • 7 Avstängning
    7.1 Växa Sverige får stänga eller begränsa Tjänst liksom begränsa tillgång genom Användarkonto om:
   1. sådan skyldighet för Växa Sverige följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut,
   2. Kunden inte efter begäran av Växa Sverige inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal enligt punkt 3 ovan,
   3. Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid eller underlåtit att inom angiven tid göra förskottsbetalning enligt punkt 4.4 ovan,
   4. Kunden har brutit mot åtagande enligt Uppförandekoden, eller
   5. Växa Sverige misstänker brott mot de Allmänna Villkoren, brottslig verksamhet eller att Kund annars använder Tjänst på ett sätt som kan orsaka Växa Sverige eller tredje man skada.

  • 8 Nyttjanderätt
   • 8.1 Programvara, databaser och andra verk som ingår i eller tillhandahålls via Tjänst skyddas av upphovsrättslagen (1960:729). Växa Sverige eller dess licensgivare är innehavare av dessa rättigheter. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i och till Tjänst (inkluderande material såsom datorprogram däri) tillhör Växa Sverige eller dess licensgivare.
   • 8.2 Kund får, mot betalning av avtalad ersättning och iakttagande av vad som anges i dessa Allmänna villkor, en icke-exklusiv och begränsad rätt att nyttja Tjänst för avsett ändamål så länge som Kunden har ett aktivt Användarkonto.
   • 8.3 Kunden får inte (i) kopiera eller modifiera Tjänst (inkluderande material däri), (ii) skapa bearbetningar baserade på Tjänst, (iii) distribuera, överföra, vidarelicensiera eller hyra ut Tjänst eller nyttjanderätt till tredje man, (iv) återskapa, dekompilera eller plocka isär Tjänst, såvida det inte är tillåtet enligt tvingande lag, eller (v) göra Tjänst, innehåll eller funktionalitet tillgänglig för tredje man på något sätt, allt såvida annat inte otvetydigt uttryckligen medges i Tjänsten.
   • 8.4 Växa Sverige vidtar löpande investeringar för anskaffning, granskning och presentation av innehållet i en databas – Ko databasen – som innehåller data om djurbesättningar från en stor mängd kunder och som är förutsättningen för en rad tjänster som tillhandahålls av Växa Sverige. Genom att nyttja Växa Sveriges tjänster kommer även Kundens Besättningsdata att ingå i Ko databasen (se närmare punkten 9.9 nedan omanvändning av Kundens data). Genom att nyttja Tjänst och därigenom föra in Besättningsdata i Ko-databasen upplåter Kunden till Växa Sverige en i tiden obegränsad icke exklusiv, avgiftsfri, nyttjanderätt till och omfattande de immateriella rättigheter, inklusive databasrättigheter, som kan vara för handen eller uppkomma i sammanställningarna av sådan data. Denna nyttjanderätt innefattar dels en nyttjanderätt att behandla data för tillhandahållande av Tjänst till Kunden dels den nyttjanderätt som erfordras för att Växa Sverige ska kunna tillhandahålla tjänster, nu förekommande och i framtiden tillkommande, baserade på Ko-databasen över tid inkluderande utan begränsning att använda, kopiera, modifiera, vidarelicensiera, göra allmänt tillgänglig utan begränsning med avseende på territorium eller teknik. Vid sådant nyttjande ska Växa Sverige dock iaktta vad som anges i punkten 9.9 nedan.

  • 9 Användning av Kunddata
   9.1 För att underlätta förklaringen av hur Växa Sverige använder data rörande kunder har Växa Sverige delat upp Kunddata i tre underkategorier:
   1. Användardata,
   2. Kontaktuppgifter,
   3. Besättningsdata,
   4. Dessa begrepp finns definierade ovan under rubriken ”Definitioner”.
   • 9.2 Kunddata lämnas ut till anställda inom Växa Sverige och underleverantörer till Växa Sverige, såsom leverantörer av IT-tjänster till Växa Sverige, för att användas av sådan underleverantör inom ramen för uppdrag mot Växa Sverige och då mot iakttagande av med Växa Sverige avtalad sekretess.
   • 9.3 Kunddata kan komma att lämnas ut till Jordbruksverket som ett led i fullgörande av åtagande mot Kunden som innefattar att Jordbruksverket ska erhålla vissa uppgifter.
   • 9.4 Kunddata kan komma att lämnas ut om skyldighet föreligger enligt lag eller beslut från myndighet.
   • 9.5 Oavsett vad som anges i övrigt i denna punkt 9 kan Kunddata komma att lämnas ut av Växa Sverige till husdjursförening om (i) Växa Sverige har samarbetsavtal med föreningen och (ii) Kunden angivit att denne är medlem i föreningen.
   • 9.6 Användardata används för att administrera och tillhandahålla Tjänst, för att; övervaka användningen av Tjänst, förbättra Tjänst, debitera Kund i tillämpliga fall och för att skapa statistik över användning.
   • 9.7 Kontaktuppgifter används för att Växa Sverige ska kunna kommunicera med Kunden och dennes användare, vidare används kontaktuppgifter för att administrera användning av Tjänst och för att fakturera Kunden liksom annan ekonomisk administration.
   • 9.8 Kontaktuppgifter i form av Kunds namn/firma och adress kan komma att användas av Växa Sverige för att gentemot Kunden marknadsföra Växa Sveriges tjänster liksom tredjemans tjänster som Växa Sverige bedömer relevant för dess kunder
   • 9.9 Besättningsdata används av Växa Sverige på så sätt att de förs in i Ko databasen och sedan används som underlag för att framställa uppgifter om djur och djurbesättningar (till exempel statistik, nyckeltal eller uppgifter om avelsvärdering) som tillhandahålls Kunden inom ramen för Tjänst. Vidare används Besättningsdata som underlag för aggregerad information (till exempel statistik, nyckeltal eller uppgifter om avelsvärdering). Uppgifter baserade på aggregerad data tillhandahålls såväl Kunden som andra kunder och samarbetspartners till Växa Sverige, bland annat i form jämförelsedata och liknande. Växa Sverige kan komma att lämna ut Besättningsdata till tredjeman. Kunden har dock möjlighet att inom ramen för Tjänst motsätta sig visst utlämnande genom användning av särskild funktion härför i Tjänst. Växa Sverige åtar sig att inte lämna ut Besättningsdata till tredjeman när Kunden utnyttjat möjlighet i Tjänst att motsätta sig sådant utlämnande.
   • 9.10 Om inte Kunden motsatt sig så anser sig Växa Sverige ha Kundens godkännande att hämta data från CDB och därigenom komplettera Ko-databasen.
   • 9.11 Kunds möjlighet att ge tredjeman behörighet till Tjänst
   • 9.12 Kunden kan genom funktion i Tjänst erbjudas möjlighet att ge tredjeman, till exempel veterinär, tillgång till Tjänst i omfattning och enligt vad som närmare följer av sådan funktion. Växa Sverige kan för att uppfylla Kundens begäran komma att tillhandahålla Kunden särskilt Användarkonto som tilldelas sådan tredjeman. Se särskilt om Användarkonton punkt 6.4 ovan.

  • 10 Avseende behandling av personuppgifter
  • 10.1 Kunddata som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss fysisk levande person utgör personuppgifter och omfattas då av personuppgiftslagen (1998:204) eller sådana bestämmelser som ersätter nämnda lag.
  • 10.2 Det åligger Kunden att säkerställa att alla personuppgifter som lämnas via Kundens användning av Tjänst får behandlas av Växa Sverige så som följer av dessa allmänna villkor och Avtalet i övrigt. I sådant åliggande ingår att ha inhämtat eventuella relevanta samtycken och informerat berörd person om Växa Sveriges behandling av personuppgifter enligt Avtalet.
  • 10.3 Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för Tjänst är Växa Sverige Ekonomisk förening, om inte annat närmare angivits. Har Kunden frågor som rör behandlingen av personuppgifter kan Kunden kontakta Växa Sverige.
  • 10.4 Växa Sverige använder personuppgifter för de ändamål och så som närmare beskrivet i punkten 9 ovan.
  • 10.5 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter så som ovan angiven är vad avser enskild näringsidkare varande Kund i första hand att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. I andra fall är grunden Växa Sveriges eller en tredje parts berättigade intressen, varvid det görs gällande att inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. Dessa berättigade intressen är att (i) kunna tillhandahålla Tjänst till gagn för alla jordbrukare och andra som nyttjar sådan, (ii) utveckla Växa Sveriges tjänsteutbud och verksamhet, (iii) kunna erbjuda forskare och andra samarbetspartners data kring djurhållning.
  • 10.6 Om inte personuppgifter tillhandahålls som efterfrågas inom ramen för Tjänst kan det innebära att Växa Sverige inte kan tillhandahålla tjänster till registrerad eller viss Kund. Växa Sverige förbehåller sig rätten att säga upp avtal med Kunden om inte Kunden tillhandahåller efterfrågade uppgifter, vare sig dessa är personuppgifter eller inte.
  • 10.7 Den period under vilken personuppgifter kommer att lagras avhänger av hur länge Kunden har avtal med Växa Sverige liksom i vilken mån de hänför sig till en viss fysisk person. Kontaktuppgifter till fysiska personer så som namn, adress, e-postadress odyl gallras när de inte längre är nödvändiga för något ändamål så som närmare beskrivna i punkten 9 ovan. Användardata som är personuppgifter gallras eller anonymiseras senast under kalenderåret efter det de registrerats, dock sparas användarnamn och lösenord med koppling till Kunden så länge det erfordras för funktionalitet i Tjänst. Besättningsdata gallras inte men koppling till viss fysisk person raderas när sådan koppling inte bedöms nödvändig av Växa Sverige för något ändamål, så som närmare beskrivna i punkten 9 ovan.
  • 10.8 Fysisk person kan anmäla till Växa Sverige att den inte vill att dennes personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner. Du kan som fysisk person förstås också begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Växa Sverige.
  • 10.9 Registrerad fysisk person har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av sina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och ska ställas till Växa Sverige Ekonomisk förening. Registrerad har alltid rätt att klaga på behandling av personuppgifter genom att vända sig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
  • 10.10 Notera att Växa Sverige utöver vad som anges i dessa villkor kan i olika sammanhang komma att informera om viss särskild behandling av personuppgifter eller inhämta samtycke för sådan behandling.

  • 11 Sekretess
  • 11.1 Kunden ska iaktta sekretess och inte till tredje man röja information som erhålls i anledning av Avtalet eller användningen av Tjänst.
  • 11.2 Växa Sverige ska iaktta sekretess och inte till tredje man röja information i strid med åtagande enligt dessa Allmänna villkor som erhålls i anledning av Avtalet med Kunden eller dennes användning av Tjänst.
  • 11.3 Sekretessåtagandet i punkt 11.1 ovan omfattar inte sådan information som (i) part kan visa redan är allmänt tillgänglig utan brott mot dessa Allmänna Villkor eller Avtalet i övrigt, (ii) part kan visa att denne utvecklat själv eller fått tillgång till från annan källa, eller (iii) information som part är tvungen att avslöja på grund av lag eller genom domstols eller myndighets beslut, dock först sedan part underrättat motparten om det ålagda avslöjandet, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
  • 11.4 Part får endast röja information som är konfidentiell enligt 11.1 respektive 11.2 ovan till sina anställda eller uppdragstagare i den omfattning som erfordras för dessa ska kunna utföra åtagande gentemot parten. Part skall tillse att innan anställda får del av Konfidentiell information denne omfattas av sekretessförbindelse med innehåll motsvarande innehåll i dessa allmänna villkor liksom att skriftligt avtal om sekretess med minst innehåll motsvarande innehåll i dessa allmänna villkor finns med eventuell uppdragstagare.
  • 11.5 Sekretessåtagandet enligt denna punkt 11 gäller såväl under parternas avtalstid som därefter till dess omfattad information blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta sekretessåtagande.

  • 12. Ansvarsbegränsning
   • 12.1 Ansvar för riktigheten av uppgifter m.m.
   • 12.1.1 Kunden förstår och accepterar att användningen av information från Tjänst sker på egen risk. Växa Sverige kan inte svara för att information överensstämmer med verkligheten, är komplett eller inte innehåller andra felaktigheter. Växa Sverige ber Kunden uppmärksamma Växa Sverige på eventuella felaktigheter som Kunden har anledning anta föreligger i information från Tjänst och Växa Sverige åtar sig vid anmälan härom att vidta skäliga åtgärder för att identifiera orsak och omfattning av felaktigheter liksom, om möjligt, rätta felaktigheter. Kunden kan inte göra gällande några andra påföljder i anledning av felaktig information gentemot Växa Sverige.
   • 12.1.2 Det åligger alltid, oberoende av Tjänst från Växa Sverige, Kunden att tillse att korrekta uppgifter inrapporterats till Jordbruksverket (såsom till CDB) och att så skett inom de tidsramar som anges härför av Jordbruksverket.
   • 12.2 Force majeure
   • 12.2.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om tillhandahållande av Tjänst till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader på grund av här angiven omständighet, har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet för Tjänst.
   • 12.3 Begränsning av ersättningsansvar för Växa Sverige
   • 12.3.1 Växa Sverige ansvarar endast för direkt skada som på grund av vårdslöshet orsakats Kunden. Växa Sveriges ansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Kunden har betalat till Växa Sverige under de sex månaderna närmast föregående skadetillfället, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning som inte parterna kan avtala bort.
   • 12.3.2 Växa Sverige ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst, förlust av data eller förlust av inkomst.
   • 12.4 Inga andra påföljder
   • 12.4.1 Inga andra påföljder än de som uttryckligen angivits i dessa allmänna villkor kan göras gällande gentemot Växa Sverige i anledning av Avtalet.

  • 13. Avtalstid
   • 13.1 Avtalet om Tjänst gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 90 dagar och Avtalet upphör sista dagen i den kalendermånad under vilket uppsägningstiden om 90 dagar kommit till ända om inte annat anges särskilt för viss Tjänst. Uppsägning av Kunden ska vara skriftlig.

  • 14. Förtida upphörande
   • 14.1 Kunden har rätt att i förtid och med omedelbar verkan säga upp Avtalet med avseende på en Tjänst om denna i väsentlig utsträckning avviker från vad som överenskommits i Avtalet och Växa Sverige inte vidtar rättelse inom rimlig tid efter skriftligt påpekande med hänvisning till denna punkt
   • 14.2 Växa Sverige har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i förtid och med omedelbar verkan:
    1. Om Kunden inte inom av Växa Sverige angiven tid inkommer med skriftligt avtal till Växa Sverige enligt punkt 3 ovan,
    2. Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid,
    3. om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd
    4. Kunden har brutit mot åtagande enligt Uppförandekoden eller annat åtagande enligt vilket Växa Sverige förbehållit sig rätten att säga upp Avtalet med Kunden, eller
    5. Kunden i övrigt använder Tjänst i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Växa Sverige

  • 15. Övrigt
   • 15.1 Tredjepartsapplikationer
   • 15.1.1 Tjänst kan innehålla eller vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje man (”Tredjepartsapplikationer”). Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och användning av dessa Tredjepartsapplikationer regleras av sådana villkor istället för dessa Allmänna Villkor. Växa Sverige ansvarar inte för fel eller brist i Tredjepartsapplikationer.
   • 15.2 Underleverantörer
   • 15.2.1 Växa Sverige har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtal. Växa Sverige svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
   • 15.3 Fullständigt avtal
   • 15.3.1 Dessa Allmänna Villkor och Avtalet i övrigt, utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser gällande Tjänst

   • 16. Tillämplig lag och tvistelösning
   • 16.1 Svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler, gäller för detta Avtal.
   • 16.2 Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol.