Allmänna villkor - sammanfattning

Växa Sverige erbjuder sina kunder tillgång till tjänster via webbportalen Min Sida.
Tillgången till dessa tjänster regleras av allmänna villkor.
Villkoren utgör en del av avtalet mellan Växa Sverige och kunden.
Innehållet i dessa villkor har tillämpats sedan tidigare men Växa Sverige vill härmed på ett tydligare sätt presentera dessa och informera om dem.

”Allmänna villkor för Växa Sveriges internettjänst Min Sida” kan läsas här.

Dessa allmänna villkor anger bland annat:

- hur beställning och fakturering av tjänster sker,
- hur Växa Sverige ska informera om förändringar i tjänster, t.ex. ändrat innehåll
- ordningsregler för användning av tjänster,
- vad som gäller för behandling av personuppgifter (PUL),
- ansvarsbegränsningar,
- nyttjanderätt till besättningsdata och sekretess kring denna,
- Möjlighet och rätt för kund och Växa Sverige att ge annan part tillgång till data för utnyttjande i samband med rådgivning,
avelsarbete eller forskning varvid Kund ges särskild möjlighet att stoppa att besättningsdata lämnas ut till andra.

Notera att accepterande av de Allmänna Villkoren i dess helhet är en förutsättning för att använda Växa Sveriges tjänster.
Växa Sveriges tjänster tillhandahålls enbart på villkor att de Allmänna Villkoren accepteras och efterlevs.
Om användning av Växa Sveriges tjänster sker, anses kunden ha accepterat de Allmänna Villkoren genom sitt agerande och de har blivit en del av parternas avtal.